55-letnica naše župnije

Novice
Povej naprej!

Pri sami slovesnosti se je v nagovoru s prižnice škof Vovk spominjal svojih obiskov v Dravljah v času duhovnije pred vojno, ko je tu deloval njegov prijatelj in sodelavec Mirko Bartol. Zato je poznal dolgoletno željo Draveljcev po svoji župniji, ki se danes uresničuje. V pridigi je poudaril lastnosti dobrega župnika, kakršnega želijo ljudje: dober pevec, govornik, družaben, prijatelj otrok, prijatelj bolnikov. Najbolj pa je poudaril, naj bo služabnik Kristusov in predvsem molivec. Zagotovil je, da ima p. Štrubelj vse te lastnosti in da bo kljub težkim pogojem dobro vodil župnijo. Pridigo je zaključil: »Svetemu Roku zvesti, župniji zvesti!«

 

Štev. 1864

Ustanovna listina župnije Dravlje

A N T O N  V O V K

po božji in apostolskega sedeža milosti

ljubljanski škof

 

I

Prebivalstvo soseske Dravlje in okolice v župniji Št. Vid nad Ljubljano neprestano in hitro raste tako, da tvori z Ljubljano že strnjeno naselje. Med prvotno večinoma kmečki živelj se priseljujejo delavci in nameščenci in tu rastejo nova industrijska podjetja.

Dušni pastirji iz župnije Št. Vid ne morejo uspešno oskrbovati tako naraslega števila vernikov. Župnija Št. Vid nad Ljubljano šteje  že nad 20.000 vernikov. Že dolgo vrsto let je v Dravljah posebej božja služba, verouk za mladino, prvo obhajilo, božična polnočnica, pobožnosti prvega petka in prve sobote; letos so bili tam opravljeni tudi obredi velikega tedna.

Verniki iz Dravelj do žr ponovno izrekli svojo željo po novi župniji v Dravljah.

Kanoničnbi razlog, kakor ga zahteva kanon 1427 /2, da se ustanovi nova župnija, torej obstoji. Skrb in odgovornost za toliko število duš pa sili, da se nova župnija v Dravljah ustanovi čimprej.

 

II

Da se spolni vse, kar se po pravu zahteva, je bilo najprej urejeno naslednje:

1. Župnijski upravitelj v Št. Vidu nad Ljubljano se z ustanovitvijo  nove župnije v Dravljah strinja in je ustanovitev pomagal pripravljati.

2. Ker župnija Št. Vid trenutno nima pravega župnika, je bil vprašan za izčrpno mnenje tudi promotor iustitiae dr. Andrej Snoj. Ta je z odgovorom z dne 18. junija 1961 ustanovitev nove župnije v Dravljah priporočil s pristavkom, da s tem župnik v Št. Vidu tudi gmotno ne bo nič prikrajšan, ker se število vernikov v Št. Vidu samem kar hitro množi.

3. Stolni kapitelj v Ljubljani je bil z aktom škofijskega ordinariata z dne 15. junija 1961 po kanonu 1428/1 vprašan za mnenje. Vsi kapitulariji so se pritrdilno izrekli za ustanovitev.

4. Vernikom tega ozemlja je bila nameravana ustanovitev župnije sporočena v posebnem oznanilu, v katerem so bile označene tudi meje nove župnije.

 

III

Ko je torej vse, kar pravo zahteva, spolnjeno, s svojo redno oblastjo, ki jo daje kanon 1428/1:

1.  o d c e p i m od župnije Št. Vid nad Ljubljano ozemlje, katerega meje so naslednje: pot od ježenske župnijske meje proti gorenjski železniški progi po sedanji meji med župnijama Št. Vid nad Ljubljano in Spodnja Šiška tako, da pride na progo spod nekdanjega draveljskega kolodvora pri prelazu, nato po gorenjski železniški progi proti Ljubljani, nato od proge po bodoči cesti na Celovško cesto zgor številke Celovška cesta 180, ki ostane v župniji Spodnja Šiška, čez Celovško cesto dalje po Šolski ulici do šole v Zgornji Šiški, nato čez Vodnikovo cesto in po meji kat. o. Dravlje, in to od začetka Koseške ulice čez travnike ob Ledarski ulici, ki pride v župnijo Dravlje, do Podutiške ceste, ki pride vsa v župnijo Koseze, do betonskega nadvoza na podutiški cesti; nato gre proti zapadu po cesti skozi gozd, do mostu pred Podtikom, od tod po stari meji med občinama Št. Vid in Šiška – to je naprej do občinskega kamna pri naselju Zlatek, ki pripade župniji Dravlje, dalje pod vasjo Kamna gorica, ki ostane v župniji Št. Vid, preko kamnogoriške ulice tako, da Zapuže pripadejo župniji Dravlje, Pržan pa ostane v župniji Št. Vid; tu meja odseka del pržanskega sveta, ki se globoko zajeda v draveljsko ozemlje proti Zapuški cesti – zato hiša št. 5 na Pržanu pripada Dravljam¸dalje gre med vasjo Trata, ki ostane v župniji Št. Vid, in naseljem Na trati, ki pripada župniji Dravlje, in po poti do transformatorja; od tod pa po travniku južno od tovarne Tiki do Celovške ceste, ki jo prečka, in na stezo severno od tovarne Štora do gorenjske železniške proge in čez njo dalje na ježensko župnijsko mejo;

2.   r a z v e ž e m  vse cerkvenopravne vezi med župnijo Št. Vid nad Ljubljano in odcepljenim ozemljem ter vezi med šentviškimi župniki oziroma njihovimi namestniki ter verniki odcepljenega ozemlja;  

3.  u s t a n o v i m  na odcepljenem ozemlju novo župnijo v Dravljah in v njej združim vse vernike odcepljenega ozemlja;

4. r a z g l a š a m  podružno cerkev v Dravljah, posvečeno sv. Roku spoznavalcu, za župnijsko cerkev nove župnije;

5. p r i d e l i m  novo župnijo v Dravljah dekaniji Ljubljana mesto.

 

 IV

Vse nepremično in premično imetje dosedanje podružnice Dravlje je odslej last župnijske cerkve istotam. Vernikom se ne nalagajo nobena pravna bremena.

Župnijski upravitelj in župnijska pisarna se za zdaj vselita v cerkveno hišo cerkovnika.

Cerkev naj si nabavi krstni kamen. Za matične knjige in pečat je poskrbljeno.

 

V

Pokopališče v Dravljah, ki ni cerkvena last, bo tudi za naprej služilo mrličem s širšega ozemlja. Zato ima duhovščina župnije Št. Vid in nove župnije Koseze pravico, župnijsko cerkev v Dravljah pri pogrebih uporabljati kot svojo pokopališko cerkev; nima pa pravice v njej opravljati druga opravila za rajne.

 

VI

Ta dekret stopi v veljavo v nedeljo, dne 30. julija 1961.

 

Škofijski ordinariat v Ljubljani, dne, 26. julija 1961.

 

 

V galeriji je nekaj slik iz prvih let župnije. Žal ni ohranjene nobene slike iz razglasitve župnije.

Prejšnji prispevek
Praznovanje sv. Ignacija 2017 in Ignacijev tek
Naslednji prispevek
Praznik sv. Ignacija Lojolskega v Dravljah